De gezelligste bioscoop van Zeeland

Da Vinciplein 2 4462 GX GOESgratis

Bezoekersreglement

Bezoekersreglement

Dit bezoekersreglement is van toepassing op de (online en offline) aankoop van een entreebewijs en op het bezoek aan DaVinci Bioscoop Goes, zowel door acceptatie van de toepassing bij online aankoop alsmede door het betreden van DaVinci Bioscoop Goes aanvaardt men de toepasselijkheid van dit reglement. Onder ‘DaVinci Bioscoop Goes’ worden verstaan: het bioscoopgebouw, de horecagelegenheden en het buitenterrein behorende bij de Zeelandhallen Goes met toegangswegen, parkeerterrein en fietsenstalling.

Online aankoop entreebewijs

 • Op de website bioscoopgoes.nl kunnen bezoekers online entreekaarten (e-tickets) kopen, waarvoor bezoekers zich eenmalig kosteloos dienen te registreren. Met de verstrekte gegevens wordt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens omgegaan zoals omschreven in de Privacy Verklaring (zie bioscoopgoes.nl/informatie/privacy-beleid.html). Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor de juiste vermelding van de gegevens die noodzakelijk zijn voor een juiste verwerking van een online transactie. Indien het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens tot gevolg heeft dat de e-tickets niet worden ontvangen, is DaVinci Bioscoop Goes niet tot enige vergoeding gehouden.

 • Betaling van e-tickets kan gedaan worden via iDEAL, MasterCard en Visa. Na ontvangst van de betaling ontvangt de bezoeker een e-ticket per mail dat voorzien is van een unieke barcode. Alle e-tickets zijn eenmalig geldig en zijn slechts geldig voor de aangegeven voorstelling (tijd, zaal en film).

 • Indien een bezoeker niet binnen 30 minuten na de online aankoop een bevestigingsmail heeft ontvangen kan het zijn dat de bevestigingsmail in de map met ongewenste berichten (spam of junk) zit. Indien de mail hier ook niet tussen staat, kan de bezoeker contact opnemen met DaVinci Bioscoop Goes (telefoonnummer 0113 223233).

 • E-tickets dienen goed te worden bewaard, bij voorkeur in een mapje om beschadiging door zon, vouwen of anderszins te voorkomen. Beschadigde e-tickets kunnen geweigerd worden, zonder dat DaVinci Bioscoop Goes tot enige vergoeding is gehouden.

 • Het e-ticket is het entreebewijs tot DaVinci Bioscoop Goes. Bezoekers tonen het e-ticket bij de ingang waar het e-ticket door een medewerker van DaVinci Bioscoop Goes wordt gescand en op juistheid wordt gecontroleerd.

 • Verzilvering van promoties, kortingsacties, vouchers en/of bioscoopbonnen is niet mogelijk bij de online aankoop van e-tickets. Verzilvering is slechts, onder de van toepassing zijnde (actie)voorwaarden, mogelijk bij de kassa.

 • DaVinci Bioscoop Goes kan het aantal te bestellen online entreebewijzen beperken. Bezoekers die meer entreebewijzen willen bestellen dan toegestaan kunnen contact opnemen met DaVinci Bioscoop Goes (telefoonnummer 0113 223233).

 • In het geval van technische storingen van welke aard dan ook waardoor de betaling niet, niet juist of niet tijdig kan worden verwerkt en/of geautoriseerd, aanvaardt DaVinci Bioscoop Goes geen enkele aansprakelijkheid. 

 • E-tickets kunnen na betaling niet worden geretourneerd of geannuleerd. Daarnaast kan de geldigheid van een e-ticket niet worden verlengd of aangepast. Bezoekers hebben geen recht op restitutie of enige andere vergoeding. Het wordt bezoekers aangeraden om de online geselecteerde e-tickets goed te controleren voordat tot betaling wordt overgegaan. 

Toegang

 • Toegang tot de bioscoopzalen en de horecagelegenheden van DaVinci Bioscoop Goes is slechts toegestaan op vertoon van een geldig entreebewijs.
   
 • Voor bezoekers geldt geen minimumleeftijd, tenzij de film een NICAM keuring bevat voor de minimale leeftijd van 6, 9, 12 of 16 jaar. Voor een nadere toelichting, raadpleeg www.kijkwijzer.nl. Medewerkers van DaVinci Bioscoop Goes kunnen bezoekers om legitimatie vragen. Indien een bezoeker deze niet overlegt of blijkt dat de bezoeker jonger is dan de gestelde leeftijdsgrens zal de toegang tot de betreffende voorstelling worden geweigerd, zonder dat DaVinci Bioscoop Goes tot enige vergoeding is gehouden.

 • Bij grote drukte kan het aantal bezoekers worden beperkt.

 • DaVinci Bioscoop Goes kan de toegang ontzeggen aan bezoekers van wie zij vindt of vreest dat deze de orde, rust en/of veiligheid op of rondom DaVinci Bioscoop Goes verstoren, zonder dat DaVinci Bioscoop Goes tot enige vergoeding is gehouden.

 • Bezoekers dienen ten minste 15 minuten voor de aanvangstijd van de voorstelling aanwezig te zijn. Indien de voorstellig is begonnen vervalt het recht op toegang, zonder dat DaVinci Bioscoop Goes tot enige vergoeding is gehouden.

Parkeren

 • Rondom DaVinci Bioscoop Goes zijn gratis parkeerplaatsen voor bezoekers beschikbaar. In geval van evenementen bij de Zeelandhallen Goes hebben bezoekers een uitrijkaart nodig, welke bezoekers op vertoon van het entreebewijs gratis ontvangen bij de kassa. 

 • Rijwielen, auto’s en andere voertuigen worden uitsluitend geparkeerd op de aangegeven plaatsen.

 • Buiten de aangegeven parkeerplaatsen geldt een wegsleepregeling. 

Gedragsregels

 • Op en rondom DaVinci Bioscoop Goes worden aanwijzingen van de medewerkers van DaVinci Bioscoop Goes stipt opgevolgd.

 • Om een 3D film te kunnen kijken dienen bezoekers over een 3D bril te beschikken. Bezoekers ontvangen deze 3D bril in bruikleen bij de kassa. De brillen kunnen na afloop van de film in de recycle bak achtergelaten worden.

 • DaVinci Bioscoop Goes kan beeld- en/of geluidsopnamen (laten) maken van haar accommodatie en haar bezoekers. DaVinci Bioscoop Goes is gerechtigd die opnames te gebruiken en te publiceren, bijvoorbeeld voor commerciële doeleinden. Uiteraard zal DaVinci Bioscoop Goes hierbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. DaVinci Bioscoop Goes is voor gebruik en publicatie van de opnames aan haar bezoekers geen vergoeding verschuldigd. Indien u niet in beeld wilt komen, mijd dan de plaatsen waar u een filmer, filmploeg en/of fotograaf aan het werk ziet. 
   
 • Het is niet toegestaan op of rondom DaVinci Bioscoop Goes:
  • wapens of drugs bij zich te hebben;
  • naar het oordeel van DaVinci Bioscoop Goes racistisch, intimiderend, hinderlijk of agressief gedrag te vertonen;
  • naar het oordeel van DaVinci Bioscoop Goes onverzorgde, onzedelijke, aanstootgevende, groepskenmerkende en/of opruiende kleding te dragen;
  • alcoholhoudende dranken te nuttigen door bezoekers < 18 jaar;

 • Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van DaVinci Bioscoop Goes is het niet toegestaan:
  • voor commerciële doeleinden geluids- en/of beeldopnamen te maken;
  • zelf meegebrachte consumpties te nuttigen;
  • reclame te maken, daaronder begrepen flyeren en/of het plaatsen van promotiemateriaal;
  • enquêtes of collectes te houden; 
  • goederen of diensten aan te bieden.
 • Het is niet toegestaan DaVinci Bioscoop Goes met (huis-)dieren te betreden.

 • DaVinci Bioscoop Goes verkoopt geen alcohol aan bezoekers < 18 jaar. Legitimatie is verplicht.

 • Binnen DaVinci Bioscoop Goes geldt een algeheel rookverbod. 

 • DaVinci Bioscoop Goes doet aangifte bij de politie van strafbare feiten op of rondom DaVinci Bioscoop Goes.

Aansprakelijkheid

 • DaVinci Bioscoop Goes is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel en/of diefstal, verlies, vermissing of schade aan bezittingen van een bezoeker ontstaan tijdens en/of ten gevolge van een bezoek aan DaVinci Bioscoop Goes, behoudens voor zover ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van (het management van) DaVinci Bioscoop Goes.

 • DaVinci Bioscoop Goes is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen bedrijfsschade en inkomstenderving.

 • Voor zover DaVinci Bioscoop Goes geen beroep toekomt op voormelde aansprakelijkheidsbeperkingen, is DaVinci Bioscoop Goes maximaal aansprakelijk tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, met inbegrip van het bedrag van het eigen risico.

 • Indien DaVinci Bioscoop Goes een voorstelling verplaatst of annuleert, hebben bezoekers op vertoon van de entreebewijzen recht op vervangende entreebewijzen of restitutie van het aankoopbedrag, met uitzondering van de transactiekosten. Bezoekers kunnen zich in een dergelijk geval bij medewerkers van DaVinci Bioscoop Goes melden.

Klachten

 • Een bezoeker dient eventuele klachten onverwijld in te dienen, of indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, binnen acht dagen nadat de bezoeker heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoord. Doet de bezoeker dit niet binnen de gestelde termijn, kan de bezoeker zich hierop niet beroepen.

 • Bezoekers kunnen eventuele klachten ter plekke melden bij een medewerker van DaVinci Bioscoop Goes. Daarnaast kunnen eventuele klachten per mail worden indienen via info@bioscoopgoes.nl.

Toepasselijk recht / bevoegde rechter

 • Op alle rechtsbetrekkingen tussen DaVinci Bioscoop Goes en de bezoekers is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen DaVinci Bioscoop Goes en de bezoekers, welke niet in der minne kunnen worden beslecht, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement Oost-Brabant.

Wij wensen u een zeer aangenaam verblijf in DaVinci Bioscoop Goes!

Filmoverzicht

18 april 2024

Geen programma (meer) vandaag.

Bekijk het programma van de volgende dag

19 april 2024

Geen programma (meer) vandaag.

Bekijk het programma van de volgende dag

20 april 2024

Geen programma (meer) vandaag.

Bekijk het programma van de volgende dag

21 april 2024

Geen programma (meer) vandaag.

Bekijk het programma van de volgende dag

22 april 2024

Geen programma (meer) vandaag.

Bekijk het programma van de volgende dag

23 april 2024

Geen programma (meer) vandaag.

Bekijk het programma van de volgende dag

24 april 2024

Geen programma (meer) vandaag.

Bekijk het programma van de volgende dag

25 april 2024

Geen programma (meer) vandaag.

Bekijk het programma van de volgende dag

26 april 2024

Geen programma (meer) vandaag.

Bekijk het programma van de volgende dag

27 april 2024

Geen programma (meer) vandaag.

Bekijk het programma van de volgende dag

28 april 2024

Geen programma (meer) vandaag.

Bekijk het programma van de volgende dag

29 april 2024

Geen programma (meer) vandaag.

Bekijk het programma van de volgende dag

30 april 2024

Geen programma (meer) vandaag.

Bekijk het programma van de volgende dag

02 mei 2024

Geen programma (meer) vandaag.

Bekijk het programma van de volgende dag

04 mei 2024

Geen programma (meer) vandaag.

Bekijk het programma van de volgende dag

05 mei 2024

Geen programma (meer) vandaag.

Bekijk het programma van de volgende dag

06 mei 2024

Geen programma (meer) vandaag.

Bekijk het programma van de volgende dag

08 mei 2024

Geen programma (meer) vandaag.

Bekijk het programma van de volgende dag

09 mei 2024

Geen programma (meer) vandaag.

Bekijk het programma van de volgende dag

10 mei 2024

Geen programma (meer) vandaag.

Bekijk het programma van de volgende dag

11 mei 2024

Geen programma (meer) vandaag.

Bekijk het programma van de volgende dag

12 mei 2024

Geen programma (meer) vandaag.

Bekijk het programma van de volgende dag